At příkazy – at modem commands

AT PŘÍKAZY – OVLÁDÁNÍ MODEMU

ATA -„Zvedne sluchátko“ a snaží se navázat spojení. Komunikační programy prováděj tento příkaz automaticky, jakmile zazvoní telefon, jsou-li nastaveny na příjem.
A/ -Opakuje poslední příkaz.
ATBn -Komunikace podle normy Bell, nebo CCITT
U některých typů FAX-MODEMů pouze B0 a B1 (autoscan mód a rychlost pomocí F0…F10)
ATB0 – CCITT mód V.22 -1200bps
ATB1 – Bell mód 1200bps
ATB2 – Autoscan mód
ATB3.. viz níže
ATB15 – Navázání spojení s určitou modulační rychlostí – viz originál např. pro faxmodem 33 600bps GVC takto:
B3 CCITT V.23 mode only
B4 300bps connection only
B5 1 200bps connection only
B6 2 400bps connection only
B7 4 800bps connection only
B8 9 600bps connection only
B9 14 400bps connection only
B10 16 800bps connection only
B11 19 200bps connection only
B12 21 600bps connection only
B13 28 800bps connection only
B14 31 200bps connection only
B15 33 600bps connection only
Zrušení nastavení povelem &H

ATDn – Vytáčení telefonního čísla.
ATDT – T – tónová volba
ATDP – P – pulsní volba, standard v našich krajích.
ATDL – L – Opakování posledního volaného čísla ATD
ATD=1 – S – Vytáčení telefonních čísel ze zásobníku paměti modemu
Např.: ATDPS=1 ENTR – vytoč číslo uložené v paměti 1

ATD, – , – čárka čeká po dobu nastavenou v registru S8 bývá nastaveno na 2 vteřiny (doba čekání při čárce se dá nastavit). POZN.: , – „Čárka“ – Prodleva ( umístěno kdekoliv v číselné řadě zajistí pauzu několik vteřin před pokračováním vytáčení. Hodnota nastavena v registru S8)

! – Vyvolání Hookfash (přerušení vidlicí) umístěno kdekoliv ve vytáčecí řadě způsobí na tomto místě zavěšení na 0,5s a pak pokračování ve volbě. Tato modifikace umožňuje přístup k charakteristice PBX jako je přenášení hovoru ; – Návrat k příkazovému režimu terminálu po vytočení sekvence čísel. Tato funkce se použije v případě volby čísel delších než 40 znaků, kde by došlo k přeplnění příkazového zásobníku (buffer).

@ – Odpověď ( umístěno za telefonním číslem říká modemu, aby počkal na 5s ticha před dalším vytáčením v řadě)

R za číslem – Návrat k originálnímu módu odpovědí, (modem přejde po zavolání do režimu odpovídajícího modemu)

ATDW -W – čeká na oznamovací tón. Používá se u místních ústředen s provolbou, ale u většiny z nich se oznamovacího tónu takového, aby ho modem rozpoznal, stejně nedočkáte. Takže příkaz pro vytočení telefonního čísla na BBS z telefonu, který musí vytáčet nulu, aby se dostal na státní linku, bude vypadat asi takto: ATDP,0,2351843

ATEn – Zpětné hlášení (ECHO) pro terminál
ATE0 – ECHO NE
Modem vám nebude posílat echo příkazů, které píšete. Předpokládá se, že echo zajistí buď váš komunikační software (nastavený na /half/ poloviční duplex), nebo protější stanice. (poloviční duplex znamená, že přenos probíhá oběma směry, ale vždy pouze jedním směrem , na rozdíl od plného duplexu, kdy přenos probíhá oběma směry současně- buď po 4drátovém okruhu, nebo na různých frekvencích -2dr.okruh)

ATE1 – ECHO ANO
Modem vrací napsané znaky zpět na terminál. Toto je standardní nastavení.

ATF1 – Tato funkce je pouze u některých modemů a způsobuje, že ATE1 platí jen doo doby, než je navázáno spojení.
ATHn – Zavěšení a vyvěšení linky modemem
ATH0 – Modem „Zavěsí “
ATH1 – Modem „Zvedne “ a je připraven vytáčet.
ATIn – Dotaz poslaný modemu na jeho identifikaci,“n“=číselný údaj .U některých FAX-MODEMů má různé významy
ATI0 – Vypíše tovární typ, výrobní číslo
ATI1 – Vypíše kontrolní součet ROM
ATI2 – Vypíše interní test paměti (OK nebo ERROR)
ATI3 – Vypíše typ a sérii V.24bis nebo Firmware /firemní nastavení/
ATI4 – Vypíše typovou sérii vnitřního programu (konfiguraci)
ATLn – Ovládá hlasitost reproduktoru.
ATL0 – Nejtišší
ATL1 – Nejtišší.
ATL3 – Nejhlasitější.
ATM0 – Vnitřní reproduktor modemu vždy vypnut.
ATM1 – Reproduktor je zapnut až do navázání spojení. Toto bývá běžné nastavení.
ATM2 – Reproduktor je zapnut stále i během přenosu.
ATM3 – Reproduktor se vypíná během vytáčení a navazování spojení.
ATN – Modulace rychlosti při navázání spojení. U některých typů FAX-MODEMů nefunkční
ATN0 – Vypnutí autoscan módu
ATN1 – Zapnutí autoscan módu (ATB ignorován a FAX-MODEM se snaží navázat spojení podle CCITT)
ATOn – Návrat z příkazového režimu do režimu komunikace
ATO0 – Byl-li modem na lince a přešel do příkazového režimu, lze ho tímto příkazem vrátit z režimu příkazového do režimu komunikace na linku.
ATO1 – Totéž jako ATO, ale s přizpůsobením rychlosti.
ATP – Nastavení pro default pulsní vytáčení (pak je možné vynechávat „P“ ve vytáčecím příkazu)
ATQn – Povolení nebo zakázání odezvy modemu na obrazovce po zadání příkazů

ATQ0 – Modem vrací potvrzení, že provedl příkaz. V případě, že byl příkaz správně interpretován, vrací buď OK (ATV1), nebo (ATV0). Jde o běžné nastavení.
ATQ1 – Modem sice provedl příkaz, ale nedá vám o tom žádnou zprávu.
ATSn – Čtení a zápis stavu S registrů
ATSn? – Čte (vypíše) stav požadovaného registru daného „n“=číslice
ATSn=? – Zapiš hodnotu „?“ do registru „n“ (např. ATS1=3)
ATT – Nastavení tónového vytáčení
ATVn – Volba slovního nebo číselného formátu odezvy modemu na příkazy nebo spojení
ATV0 – Návratové kódy jsou numerické, 0 = OK, 3 = NO CARRIER, 4 = ERROR, 7 = BUSY atd.
ATV1 – Návratové kódy jsou textové řetězce, jako například OK, ERROR, BUSY, NO CARRIER atd. Jde o nastavení běžné pro většinu komunikačních programů.
ATWn – Volba jak má modem hlásit spojení U některých FM se může mírně lišit, nebo se používá příkazůV0, V1, V2.
ATW0 – Modem nehlásí protokol spojení, pouze rychlost DTE
ATW1 – Modem hlásí typ korekčního protokolu a rychlost DTE
ATW2 – Modem hlásí jen rychlost spojení DCE
ATXn – Nastavení volací charakteristiky a odezvy
ATX0 – Modem nebude před vytáčením čekat na oznamovací tón, nebude rozeznávat obsazovací tón a návratová hodnota po pokusu o vytočení čísla bude buď CONNECT, nebo NO CARRIER.
ATX1 – Stejně jako ATX0, ale CONNECT je doplněn informací o rychlosti spojení, tedy např. CONNECT 1200 nebo CONNECT 2400.
ATX2 – Stejné nastavení jako ATX1, ale než začne vytáčet, čeká na oznamovací tón. V případě, že nepřijde, vrací NO DIAL TONE. Protože většina našich telefonních ústředen nedává oznamovací tón korektně, nelze toto nastavení doporučit.
ATX3 – Totéž jako ATX1, ale rozeznává obsazovací tón a pak nečeká na vypršení časového limitu, ale rovnou hlásí BUSY. Ne vždy jsou naše obsazovací tóny korektní, přesto bývá toto nastavení nejběžnější.
ATX4 – Kombinace všech předchozích možností, čeká tedy na oznamovací tón, vrací BUSY, NO DIAL TONE nebo CONNECT XXXX (kde XXXX je rychlost spojení). Opět nelze doporučit, protože málokde v Československu najdete
ústřednu, která vám dává správný oznamovací tón. (předpokládá se oznamovací tón používaný v USA nepřerušovaný).
ATY – Reakce na přerušení
ATY0 – Dlouhodobé přerušení od vzdáleného FM je zakázáno
ATY1 – Dlouhodobé přerušení je povoleno
ATZ – „RESET“ modemu a inicializace podle nastavení v NVRAM č.0 (ovšem jsou i modemy bez NVRAM, u těch se musí dělat konfigurace vždy znovu).
ATZ1 – Reset modemu a inicializace podle aktivní konfigurace zapsané v NWRAM č.1
AT&Cn – Výběr způsobu reakce na stav nosné linky U některých modemů je DEFAUL 0 u jiných 1
AT&An ???? nastavení vyzývacího a odpovídacího režimu ??????
AT&C0 – DCD modemu je stále nastaveno na 1 (zapnuto) bez ohledu na stav signálu Carrier Detect (nastavuje se při navázání spojení, shazuje při ukončení).
AT&C1 – DCD modemu sleduje stav signálu Carrier Detect. Toto bývá běžné nastavení.
AT&Dn – Nastavení reakce na signál DTR ze sériového portu RS232 U některých typů FM je DEFAULT různě
AT&D0 – Modem ignoruje stav DTR.
AT&D1 – Při přechodu DTR z 1 na 0 se modem nastaví do příkazového režimu.
AT&D2 – Při přechodu DTR z 1 na 0 modem zavěsí a přejde do příkazového režimu a má zakázáno automatické odpovídání. Některé modemy zároveň vynulují registr S0 (počet zvonění pro přihlášení). Tato hodnota se používá nejběžněji.
AT&D3 – Při přechodu DTR z 1 na 0 modem zavěsí a inicializuje se.
AT&E – Automatické přizpůsobení rychlosti podle kvality linky U některých typů FM tento příkaz není
AT&E0 – Vypnuto
AT&E1 – Zapnuto
AT&Fn – Volba továrního natavení modemu U některých modemů pouze &F
AT&F0 – Vyvolá tovární nastavení (V.24 s hardware řízením toku)
AT&F1 – Blíže viz originální manuál.
AT&Gn – Nastavení „Guard“ (hlídacího) tónu
AT&G0 – „Guard“ tón je vypnut
AT&G1 – Zvolení tónu 550Hz
AT&G2 – Zvolení tónu 1800Hz

AT&H – Zrušení nastavení Bn pevná rychlost spojení

AT&Ln – Výběr telefonní linky U některých modemů se nepoužívá
AT&L0 – Modem je nastaven pro komutované telefonní linky.
AT&L1 – Nastavení pro pevné (pronajaté) okruhy bez mezivolby
AT&L2 – Volba pronajaté pevné linky a autoconnect
AT&Mn – Výběr režimu komunikace
AT&M0 – Asynchronní režim
AT&M1 – Synchronní režim pro spojení asynchronní
AT&M2 – Synchronní režim
AT&M3 – Manuální, synchronní režim
AT&N0 – Vnitřní zdroj časového signálu
AT&N1 – Externí zdroj časového signálu dodaný přes DTE
AT&N2 – Zdroj časového signálu je brán z protějšího modemu
AT&Pn – Volba délky pulsů u impulsního vytáčení
AT&P0 – Sepnut / mezera 61 / 39 10pps(10imp./s) (USA , Kanada a většina evropských zemí i ČR).
AT&P1 – 67 / 33 10pps(10imp./sec)(GB) ( Někdy i AT&P2- poměr 67/33, ale s polovičními délkami impulsů a mezi impulsové mezery, používá se např. v Japonsku)
AT&Rn – Nastavení signálů RTS a CTS
AT&R0 – CTS sleduje RTS, CTS se zapne přechodem z „0“ do „1“, s prodlevou specifikovanou registrem S26 (default)
AT&R1 – Modem ignoruje RTS, CTS je aktivní
AT&Sn – Nastavení režimu práce se signálem DSR normy EIA-232-D Pouze pro synchronní operace.
AT&S0 – Signál DSR je vždy nastaven
AT&S1 – Normální funkce DSR, běžné nastavení (DSR je vypnut v příkazovém módu a zapnut v ON line módu /sleduje stav nosné DCD/)
AT&Tn – Testy a diagnostika
AT&T0 – Ukončení probíhajících testů
AT&T1 – Lokální analogová zpětná vazba L3 ověří cesty mezi místním modemem a místním DTE (PC)
AT&T2 – Lokální analogová zpětná vazba L3 se sebetestem. Modem provádí smyčku uvnitř sebe a prověřuje obvody vysílání a přijímání pro lokální modem U některých typů FM se nepoužívá
AT&T3 – Lokální digitální smyčka umožňující přímou komunikaci operátorů obou modemů (lokálního i vzdáleného). Prověřuje oba modemy a telefonní spoj.
AT&T4 – Přijmutí požadavku vzdáleného modemu na digitální test smyčky vzdáleného počítače
AT&T5 – Zamítne požadavek – “ –
AT&T6 – Vzdálená digitální smyčka L2. Propojení tel. obvodu – to co je modemu posláno, musí být vráceno zpět. Prověřuje lokální i vzdálený modem, lokální vazbu dat a telefonní obvod.
AT&T7 – Vzdálená digitální smyčka L2 se sebetestem. Prověřuje vzdálený modem a telefonní obvod
AT&T8 – Místní analogová smyčka L2 se sebetestem
AT&V – U většiny modemů způsobí tento příkaz výpis nastavení modemu, případně i výpis nastavení uloženého NVRAM.
AT&Wn – Tímto příkazem se ukládá nové nastavení modemu do jeho zápisové paměti
AT&W0 – Zápis je povolen do paměti č.0
AT&W1 – Zápis je povolen do paměti č.1
AT&Xn – Volba zdroje hodinové synchronizace Pouze pro synchronní operace, u některých modemů se nepoužívá
AT&Yn – Volba konfigurace modemu ze dvou pamětí
AT&Y0 – Nahraje do modemu nastavení z paměti č.0
AT&Y1 – Nahraje do modemu nastavení z paměti č.1
AT&Zn – Uložení telefonních čísel do pamětí modemu. Lze uložit až čtyři různá čísla, každé o max. 26 číslic
Např. AT&Z1=,02,727512<CR>.
ATAn – Maximální velikost bloků pro MNP, nebo
(ATAn – Nastavení velikosti bufferu při zabezpečeném přenosu. Místo „n“ je hodnota v rozmezí 0 až 3, je třeba vyzkou-šet, které nastavení je v kombinaci určitého modemu a přenosového programu nejvýhodnější.)
ATAn – Pro nastavení bloků MNP pak platí:
ATA0 – Velikost bloků 64 znaků
ATA1 – Velikost bloků do 128 znaků
AtA2 – Velikost bloků do 192 znaků
AtA3 – Maximum je do 256 znaků (default)
ATBn – Vysílání po přerušení přenosu. Pokud není použit protokol MNP, je vysílán příkaz pro přerušení do protější stanice, kde délka je 100x parametr „n“ v milisekundách. Je-li tento parametr použit pro protokol MNP, tak je vysíláno upozornění PDU(n=1-9).
ATGn – Řízení toku dat. Tímto příkazem se povoluje nebo zakazuje řízení toku dat v normálním módu. Pokud je zvolen protokol oprav chyb (MNP, V.42bis) je tento příkaz ignorován pokud spojení je pod jeho kontrolou
ATG0 – Řízení toku dat není povoleno (default)
ATG1 – Řízení toku dat je povoleno
ATJn – Automatické nastavení DTE
ATJ0 – Rychlost mezi modemem a počítačem je konstantní, nepřizpůsobuje se rychlosti spojení mezi modemy. Toto je standardní nastavení pro přenosy s korekcí chyb,
POZOR: vyžaduje použití Q1 nebo Q2.

ATJ1 – Rychlost mezi modemem a počítačem se přizpůsobí rychlosti spojení mezi modemy. Pro přenosy s korekcí chyb se toto nastavení nedoporučuje.
ATKn – Řízení přerušení. Tento příkaz udává, jak se modem zachová přijme-li přerušení DTE z protějšího faxmodemu.

Je-li signál přerušení z DTE přijat v normálním módu nebo v protokolu MNP.
ATK0,2,4 -Modem přechází do příkazového módu (čeká na příkaz AT) a sám nevysílá do druhého modemu
ATK1 – Modem nuluje terminál, vyrovnávací paměť a posílá přerušení protějším modemu
ATK3 – Modem nenuluje vyrovnávací paměť a posílá přerušení protějšímu modemu
ATK5 – Modem posílá protějšku přerušení společně v posloupnosti s přenášenými daty

Je-li signál přerušení přijatý od protějšího modemu v normálním módu.
ATK0,1- Modem nuluje terminál, vyrovnávací paměť a posílá přerušení do místního DTE
ATK2,3- Modem nenuluje terminál a vyrovnávací paměť, ale pošle přerušení do místního DTE.
ATK4,5- Modem pošle přerušení v posloupnosti dat
ATNn – Volba spojovacího módu pro přenosové spojení U některých modemů typu FM jsou rozdíly ve významu N0…
ATN0 – Normální mód, rychlost je vyrovnána automaticky u modemu
ATN1 – Direct – přímý mód, rychlost je stejná mezi modemy a počítačem
ATN2 – Reliable -spolehlivý mód, vyšší spolehlivost, kdy také mohou být rozdílné rychlosti mezi modemem a počítačem a též mezi protějškem, protože se provádí automatické vyrovnání
NELZE POUŽÍT při situaci, kdy modem nemá MNP vlastnosti!!
ATN3 – Auto reliable – rozšířený automatický mód (obdoba N3, ale rozšířené o automatiku). Pracuje obdobně jako předcházející mód a pokud do 3s nenaváže MNP spojení, přepne na N0
ATN4 – Oprava chyb korekcí LAMP
ATN5 – Oprava chyb korekcí LAMP nebo MNP
ATN6 – Oprava chyb korekcí LAMP, MNP nebo NORMAL
ATQ – Řízení toku dat U některých typů FM se používá &K0, &K3, &K4 a mohou být též další rozdíly.
ATQ0 – Bez handshaku. Modem nemá možnost pozastavit posílání dat z modemu do počítače.
ATQ1 – Softwarový handshake XON/XOFF. Nevhodný pro binární data, některé starší přenosové programy však jiný handshake neumějí.
ATQ2 – Jednosměrný hardwarový hadshake RTS/CTS. Modem může ovládat posílání dat z počítače do modemu, počítač nemůže ovládat tok dat z modemu do počítače.

Nejvhodnější nastavení.
ATQ3 – Obvykle obousměrný RTS/CTS hadshake. S některými přenosovými protokoly (Zmodem) se špatně snáší, nedoporučuje se proto ho používat.
ATS – Pokud není výpis nastavení přes AT&V, pak ho pravděpodobně získáte tímto příkazem. U některých modemů fungují oba, u některých MNP modemů AT&V způsobí zobrazení základního nastavení a
ATS zobrazí nastavení parametrů souvisejících s MNP.

ATTn – Časovač 0 – 90 minut
ATVn – Hlášení o rychlosti spojení U některých typů FM se používá ATW0, W1, W2 – U některých FM různý význam V1…
ATV0 – Rychlost DCE Modem vrací pouze základní návratové kódy tak, jak byly popsány u příkazu ATX,
například CONNECT 2400.
ATV1 – Rychlost DCE s rozšířeným kódem Rozšířené návratové kódy obsahující informaci o zabezpe-čení přenosu.
Návratový kód pak může vypadat například CONNECT 2400/MNP/MNP5 nebo CONNECT 2400/REL, CONNECT 2400/ARQ/MNP/MNP5 podle typu modemu.
ATV2 – Rychlost DTE
ATV3 – Rychlost DTE s rozšířeným kódem
AT%Cn – Výběr typu komprese
U některých modemů se používá pouze %C0, %C1, v tom případě
%C1 stejný význam jako %C3 a nebo %C0, %C1 a „H0, „H3
AT%C0 – Komprese dat vypnuta vždy
AT%C1 – Komprese dat zapnuta MNP5
AT%C2 – Komprese zapnuta V.42bis
AT%C3 – Komprese zapnuta MNP5 a V:42bis
AT%E0 – Zakázán auto – retrain (vzdálené ECHO)
AT%E1 – Povolen auto – retrain (vzdálená ECHO)
AT%Ln – Nastavení výstupní úrovně
009 = -9dB (asi 1dB na číslici)
010 = -10dB
011 = -11dB
043 = -43dB
POZOR : U některých typů FM udává úroveň vstupního signálu a u některých není příkaz zaveden!

AT%Mn – Výběr V.34, V.FC
U některých FM není příkaz zaveden
AT%M0 – Autodetekce V.34, V.FC
AT%M1 – V.34
AT%M2 – V.FC
AT%P0 – Vypnut autoconnect při zapnutí , použita pronajatá linka
AT%P1 – Zapnut autoconnect při zapnutí , použita pronajatá linka
AT%Q – Monitorování kvality linky
U některých FM se nepoužívá

AT%S – Zabezpečení při zpětném volání
U některých FM se nepoužívá

AT%W – Vyčkání na oznamovací tón ( umístěno za číslem způsobí vyčkání 30s
/registr S7/ na identifikaci jednosekundového souvislého vytáčecího tónu).
Užívá se u PBX.

Kromě příkazů se modemy nastavují i uložením hodnot do některých registrů. Takto: Například : ATS0=4 nastaví reg.0 na hodnotu 4

STRUČNÝ VÝZNAM JEDNOTLIVÝCH REGISTRŮ:

Registry S0 až S15 bývají obvykle využity pro tutéž funkci. Nicméně je nutná kontrola podle originálního manuálu!!

S0 – 0-255 po kolika zazvoněních má modem zvednout sluchátko.
Pokud je v S0 hodnota 0 , modem nezvedá.
S1 – 0-255 určuje skutečný počet zvonění a při shodě s registrem S0 se modem automaticky přihlásí.
S2 – 0-127 Hodnota znaku, který, je-li rychle třikrát po sobě vysílán na modem, způsobí přechod modemu ze stavu na lince do příkazového režimu. Obvykle to bývá 43, tedy znak +.
S3 – 0-127 Hodnota ukončovacího znaku příkazů, obvykle 13, tedy CR.
S4 – 0-127 Hodnota znaku pro novou řádku, obvykle 10 (LF).
S5 – 0-127 Hodnota znaku pro výmaz, obvykle 8 (Backspace).
S6 – 2-255 Jak dlouho po zvednutí sluchátka modem čekat, než začne vytáčet číslo. Čas je v sekundách.
S7 – 1-255 Jak dlouho modem čeká na navázání spojení. Čas je uveden v sekundách a počítá se k němu i doba potřebná k vytáče-ní čísla. I 40 bývá někdy málo.
S8 – 0-255 Jak dlouho modem čeká při čárce v telefonním čísle. Standardní hodnota jsou 2 sekundy.
S9 – 1-255 Jak dlouho musí být detekován signál Carrier, aby bylo spojení považováno za navázané. Čas je uveden v deseti-nách sekundy a standardně se tato hodnota pohybuje kolem čísla 8.
S10 – 1-255 Za jak dlouho po ztrátě signálu Carrier modem zavěsí. Čas je uveden v desetinách sekundy a bývá to přibližně 14. Vyšší hodnota zamezí ztrátě spojení při horší lince, otázkou je, zda se na takové lince dá přenášet.
S11 – Bitmapový registr voleb rychlosti tónového vytáčení (definuje rychlost DTMF 50-255)
S12 – 0-255 nastavení doby zpoždění vyžadované před a po vysílání znaku pro návrat (ESC).
S13 – Neobsazeno
S14 – Bitmapový registr voleb
S15 – Neobsazeno
S16 – Bitmapový registr testů
S17 – Neobsazeno
S18 – 0-255 doba pro diagnostický test ( je-li hodnota 0, musí být
všechny testy ukončeny AT&T)
S19 – Neobsazeno
S20 – Neobsazeno
S21 – Bitmapový registr
S22 – Výsledky bitmapového registru pro hlasitost odposlechového reproduktoru
S23 – Bitmapový registr
S24 – Neobsazeno
S25 – Zpoždění do DTR ( v synchronním módu určuje dobu, kterou
modem čeká po spojení před DTR .To umožňuje modemu ignorovat přechod DTR z ON do OFF)
S26 – Zpoždění RTS do CTS, ( modem po nastavenou dobu ignoruje změnu RTS/CTS a využívá se jen v synchronním režimu)
S27 – Bitmapový registr
S28 – Bitmapový registr impulsního vytáčení a rychlosti

POZNÁMKY
Příkaz ATS0=4 nastaví registr S0 na hodnotu 4, obdobně se nastavují i ostatní registry.
Příkaz ATS1? pak zobrazí hodnotu registru S1.

Příkazová sada AT modemů Rockwell

Největším současným světovým výrobcem čipových sad je americká firma Rockwell. Uživatel si tedy nejpravděpodobněji zakoupí modem postavený na této čipové sadě, a proto uvedu stručný přehled příkazů AT podporovaných firmou Rockwell.
(Jak jsem se zmínil výše, ne všechny firmy používají tytéž AT příkazy).

A/ Opakování posledního příkazu
ATA Přiměje modem k zahájení odpovídací sekvence
ATBn Volba komunikačního standardu
ATCn Řízení nosné
ATD… Volba telefonního čísla
ATEn Řízení příkazové odezvy
ATFn Volba přenosového standardu
ATH Zavěšení
ATIn Identifikace
ATLn Regulace hlasitosti
ATMn Řízení reproduktoru
ATNn Automatické nastavení přenosových protokolů
ATOn Návrat do datového režimu
ATP Nastavení impulsní volby
ATQ Navracení výsledkových kódů
ATSn? Čtení S – registru
ATSn=r Nastavení hodnoty S – registrů
ATT Nastavení tónové volby
ATVn Řízení výsledkových kódů
ATWn Hlášení modemu při navázání spojení
ATXn Řízení postupu volání
ATYn Reakce na signál přerušení
ATZn Inicializace modemu
AT&Cn Řízení DCD
AT&Dn Řízení signálu DTR
AT&Fn Nastavení základních profilů
AT&Gn Nastavení pilotního tónu
AT&Jn Řízení telefonního spojení ( nefunkční)???
AT&Kn Řízení toku dat modem – počítač
AT&Ln Nastavení provozu vytáčení nebo vyčkávání / komutovaná nebo pevná linka/
AT&Mn Synchronní / asynchronní provoz (pro synchr. je potřeba kabel 25 Pin/ 25Pin)
AT&Qn Výběr komunikačního módu
AT&Rn Řízení toku dat RTS / CTS
AT&Sn Řízení signálu DSR
AT&Vn Výpis nastavení
AT&Wn Uložení okamžitého nastavení do konfigurační paměti
AT&Xn Zdroj hodin synchronního přenosu
AT&Yn Výběr uloženého profilu pro počáteční inicializaci
AT&Zn=x Uložení telefonního čísla do paměti
ATAn Definice délky bloku pro MNP
ATBn Délka signálů přerušení
ATF Vypíše seznam zapsaných telefonních čísel
ATGn Protokol XON / XOFF
ATJn Nastavení přenosové rychlosti
ATKn reakce na přerušení
ATLn Blokový nebo plynulý přenos MNP
ATNn Volba metody korekce chyb
ATSn Výpis aktuálního nastavení modemu
ATWn V.23 – provoz s rozdílnými přenosovými rychlostmi
AT%Cn Povolení datové komprese
AT%En Snížení přenosové rychlosti při špatné kvalitě linky
AT%Fn Směr použitých přenosových rychlostí při V.23
AT%L Ukazatel úrovně signálu
AT%Q Ukazatel kvality vedení
AT*C Heslo pro dálkové ovládání
AT*D Telefonní čísla opatřená pauzami
AT*E Ukončení režimu dálkového nastavování
AT*Hn Rychlost navazování spojení MNP 10
AT*L Vypíše seznam telefonních čísel pro zpětná volání
AT*Pn Zadání hesel pro zpětná volání
AT*R Zapnutí režimu dálkového nastavování
AT)Mn Zapíná automatické vyladění signálů MNP 10
AT- Kn Povoluje změnu na MNP 10
AT- Qn Snížení rychlosti na V.22 a V.23bis

Samostatnou kapitolu tvoří příkazy AT pro hlasové modemy (typu AT+V)

PŘÍKAZY NASTAVUJÍCÍ MODEM:
To jsou tedy běžné příkazy pro nastavení modemu. Jejich zadání lze kombinovat např. ATE1X3V1 atd. Je-li modem nastaven, např. AT&W slouží k zápisu nastavení do NVRAM modemu. Příkaz ATZ potom zase vyvolá nastavení modemu z NVRAM.

K ŘÍZENÍ PŘENOSU
Při přenosu je nutné přinejmenším na vysílací straně regulovat posílání dat z počítače do modemu. Tato regulace se běžně nazývá řízení toku dat ( někdy též „handshake“). V asynchronním přenosu se používají řízení toku dat (handshake) dvou druhů.
První je softwarový, kdy modem vysílá počítači znaky XON/XOFF, což jsou znaky CTRL Q (ASCII 17) pro uvolnění toku dat a CTRL S (ASCII 19) pro jeho zablokování. Tento způsob je sice použitelný u všech druhů hardwaru, nedovoluje však přenášet binární data.
Druhý způsob, hardwarový, využívá signálu RTC/CTS na sériovém portu.
Toto hardwarové (handshake) řízení toku dat lze použít pro všechny typy přenášených dat a volí se vždy, umožňuje-li to použití hardware a komunikační software. Vzhledem k tomu, že modem si sám určuje, kdy má počítač posílat data a kdy má posílání pozastavit, je výhodnější nastavit rychlost přenosu mezi počítačem a modemem na hodnotu vyšší, než je rychlost spojení mezi modemy. Modem pak nemusí na data od počítače čekat tak dlouho.
Použijeme-li navíc komprese dat, kdy si modem vysílané pakety komprimuje a přenáší pak vlastně rychleji, než odpovídá rychlosti navázaného spojení, je nastavení vyšší rychlosti mezi počítačem a modemem nezbytné, má-li být komprese dat vůbec využito.

Příloha 2

SIGNÁLY ROZHRANÍ DTE / DCE EIA – 232 D

(Níže modemový kabel)

PinNázevNázevPopis signáluSměr signálu
CCITTEIADTE => DCE

<=

1101AAOchranná zem (GND)
2103BAVysílaná data (TxD)=>
3 104BBPřijímaná data (RxD) <=
4 105CAŽádost o vysílání(RTS)=>
5106CBPřipravenost k vysílání (CTS) <=
6107CCData z modemu připravena(DSR)<=
7102ABSignálová zem (GND)
8109CFDetekována nosná frekvence(DCD)<=
15114DBVysílané hodiny (zdroj:DCE)<=
17115DDPříjem synchronizačních hodin <=
18141Test místní analog. zpětné vazby=>
20108/2CDData z terminálu připravena (DTR) =>
20108/1Připoj modem (DCE) na linku<=
21140Test vzdálené digit. zpětné vazby=>
22125CEIndikátor zvonění(RI)<=
24113DAVysílané hodiny (zdroj: DTE)=>
25142Indikátor testu <=

Modemový kabel

strana modem 25pin

strana PC 25 nebo 9 pin

Počítač Počítač Počítač / ModemPřipojení
9pin25pinSignálModem pin
18CD8
23RXD3
32TXD2
420DTR20
57Signálová zem7
66DTR6
74RTS4
85CTS5
922RI22

KONEC

SHARE IT:

Leave a Reply